Page 5 - NHABER 37. SAYI
P. 5

ÖZÜNSÖZÜ


 Bir Musibet, Bin Nasihat…
 2016 yılı Aralık ayı içerisinde Ekonomik Kalkınma  20 Kasım 1989 yılında, 194 ülkenin temsilcisi,  özel oturumlar (FuckUp Nights-İş Batırdım Geceleri)
 ve İşbirliği Örgütü-OECD’nin üç yılda bir hazırladığı  “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ne imza attılar. En fazla  düzenleniyor. İş insanları kendilerini dinlemeye
 Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi, PISA ülkenin imzaladığı insan hakları sözleşmesi olma  gelen kalabalık bir dinleyici topluluğu ile her biri ayrı
 sonuçları açıklandı. 72 ülkeden 15 yaş düzeyinde 540  özelliği taşıyan bu belge çocukların sahip olduğu  bir ders niteliğinde olan başarısızlık tecrübelerini
 bin öğrencinin katıldığı PISA değerlendirmesinde,  temel hakları içermektedir ve “eğitim alma” hakkı bu  paylaşıyorlar. Yine son günlerde aynı akımla bağlantılı
 matematik, fen bilimleri ve okumada her 100  sözleşmenin en önemli maddelerinden bir tanesidir.  olarak ülkemizde yayınlanmış olan güzel bir eser var:
 Türk öğrenciden ancak 1.6’sı yüksek performans  Eğitim vazgeçilemez bir hak olmasına rağmen  Özlem Gürses Tatar tarafından kaleme alınmış olan
 gösterebildi. Türkiye üç branşın ortalamasında 2012’ye  yapılan uluslararası değerlendirmelerde tespit edilen  “Bazen Olmaz-Başarısızlık Hikayeleri”. Kitapta her biri
 göre 7 sıra gerileyerek 72 ülke arasında 50.sırada yer  başarısızlık ülkemiz adına son derece üzücüdür… kendi alanında çok değerli ve ünlü ismin ilk ağızdan
 aldı ve rapora göre tüm alanlarda OECD ortalamasının  Eğitimin varlığı kadar hatta belki de daha fazla önemli  anlattıkları başarısızlık hikayeleri var. Aslında herkesin,
 altında kaldı. Türk öğrencilerin %31.2’si en düşük  olan verilen eğitimin kalitesidir. Çocukların eğitim  her işletmenin geçmişinde başarısızlıklar olmuş ve
 puanı alanlar kategorisinde yer aldı. Bu oran OECD  alıyor olması, onların ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli  gelecekte de olacaktır. Asıl başarısızlık ise yaşanan
 üyesi ülkelerde ortalama %13 olarak açıklandı. Ortaya  insanlar olarak yetişmesine sadece temel bir basamaktır.  başarısızlıklardan bir ders almadan yoluna devam
 çıkan sonuçlara göre Türkiye’nin 2006 yılında yapılan  Eğitimin niteliği iyi olmadığı sürece nicelik fazla bir  etmektir. Önemli olan alınan dersi gelecek nesillere
 testlerde göstermiş olduğu başarı seviyesine geri  anlam taşımamaktadır. PISA değerlendirmelerinde de  tecrübe olarak aktarabilmektir.
 döndüğü tespit edildi.
 bu durum açıkça ortaya çıkmıştır.  Temeli olmayan başarının, haksız kazancın, kontrolsüz
 Pek çoğumuzun gazetelerden olağan bir konu  Son 10 yılda dünyanın en değerli şirketleri, teknoloji  gücün fazlasıyla önem arz ettiği ve her şeyin bu değerler
 olarak okuduğumuz bu haberin gerektiği ilgiyi  şirketleri (Apple, Google, Facebook, Microsoft vb)  etrafında sürekli değiştiği bir dünyada dürüstlük,
 çekmediği görüşündeyim. Oysa bu kadar teknolojik  olarak ön plana çıkıyor. Sanayi 4.0 devrimi, eğitimde de  güvenilirlik ve tevazu gibi değişmeyen değerler
 gelişmenin yaşandığı dünyamızda, ülkemiz eğitim  ülkeleri çok farklı noktalara taşıyor. Ülkemizde maalesef  de var. Hem toplumsal hem de bireysel anlamda
 sisteminde yaşanan bu 10 yıllık gerileme son derece  deneme-yanılma kısır döngüsü içerisinde süregelen  başarısızlıklarımızı kabul edebilecek kadar tevazu sahibi,
 düşündürücü… paylaşabilecek kadar dürüst ve başarısızlıklarımızdan
 eğitim politikası güncel dünya uygulamalarının
 Atatürk, Eylül 1924’te Samsun’da öğretmenlere yaptığı  uzağında kalmaktadır. Bu nedenle de ülkemizi  ders alarak geleceği şekillendirebilecek kadar öngörülü
 konuşmasında şu çok önemli teşhis ve tespitte bulunur: ileriye taşımak için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü  olabilmek dileğiyle…
 oluşturmak giderek daha zor bir hale gelmektedir.  “Biz her zaman olduğu gibi, Nüve olarak çalışmaya,
 “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek
 bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve  Üretim yapsın ya da yapmasın tüm işletmelerin eğitimle  üretmeye, öğrenmeye, geliştirmeye ve değer yaratmaya  Beril İZGİN
 yoksulluğa terk eder.” ilgili önemli görevleri olduğu inancındayım. Nitelikli  devam edeceğiz…”  Genel Müdür

 Yine o yıllarda dile getirdiği şu cümle ise günümüze  iş gücü yaratmak devletin olduğu kadar işletmelerin
 de ışık tutacak öngörüdedir: “Geleceğin savaşı beyin  de sorumluluğu. Bu nedenle eğitim, işletmelerde ana
 savaşı olacaktır. Bu savaşın zaferi eğitim yoluyla  süreçlerden biri olarak kabul edilmeli ve sonu olmayan
 kazanılacaktır...” bir proses olarak tasarlanmalıdır. Sürekli gelişim ve
 ilerleme ancak bu şekilde sağlanabilir.
 Eğitim, bir toplumun gelişmesinde ana yapı taşıdır. Cahil
 kalmış bir toplumdan gelecekle ilgili bir beklentide  Sektörle ilgili gelişmeler ve başarılı uygulamalar
 bulunmak anlamsızdır. Eğitim demek yetişmiş insan,  çoğu zaman en önemli eğitim kaynakları olarak
 nitelikli iş gücü, üretimde artış, teknolojide gelişme,  kabul edilir. Son yıllarda ise çok etki yaratan yeni ve
 toplumsal refah demektir. Bu nedenle gerek ülke  farklı bir eğitim akımı var: “Başarısızlıklardan ders
 genelinde gerekse işletmeler bazında yapılacak en  çıkarma”. İş hayatının içinden farklı konuşmacıların
 önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır.  katıldığı ve yaşadıkları başarısızlıkları paylaştıkları
 Nhaber 04                                                       Nhaber 05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10