Page 4 - NHABER 37. SAYI
P. 4

ÖZÜNSÖZÜ


         Bir Musibet, Bin Nasihat…
         2016 yılı Aralık ayı içerisinde Ekonomik Kalkınma   20 Kasım 1989 yılında, 194 ülkenin temsilcisi,            özel oturumlar (FuckUp Nights-İş Batırdım Geceleri)
         ve İşbirliği Örgütü-OECD’nin üç yılda bir hazırladığı  “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ne imza attılar. En fazla         düzenleniyor. İş insanları kendilerini dinlemeye
         Uluslararası Eğitim Değerlendirme  Testi, PISA  ülkenin imzaladığı insan hakları sözleşmesi olma            gelen kalabalık bir dinleyici topluluğu ile her biri ayrı
         sonuçları açıklandı. 72 ülkeden 15 yaş düzeyinde 540  özelliği taşıyan bu belge çocukların sahip olduğu           bir ders niteliğinde olan başarısızlık tecrübelerini
         bin öğrencinin katıldığı PISA değerlendirmesinde,   temel hakları içermektedir ve “eğitim alma” hakkı bu          paylaşıyorlar. Yine son günlerde aynı akımla bağlantılı
         matematik, fen bilimleri ve okumada her 100      sözleşmenin en önemli maddelerinden bir tanesidir.           olarak ülkemizde yayınlanmış olan güzel bir eser var:
         Türk öğrenciden ancak 1.6’sı yüksek performans    Eğitim vazgeçilemez bir hak olmasına rağmen              Özlem Gürses Tatar tarafından kaleme alınmış olan
         gösterebildi. Türkiye üç branşın ortalamasında 2012’ye  yapılan uluslararası değerlendirmelerde tespit edilen        “Bazen Olmaz-Başarısızlık Hikayeleri”. Kitapta her biri
         göre 7 sıra gerileyerek 72 ülke arasında 50.sırada yer  başarısızlık ülkemiz adına son derece üzücüdür…           kendi alanında çok değerli ve ünlü ismin ilk ağızdan
         aldı ve rapora göre tüm alanlarda OECD ortalamasının  Eğitimin varlığı kadar hatta belki de daha fazla önemli        anlattıkları başarısızlık hikayeleri var. Aslında herkesin,
         altında kaldı. Türk öğrencilerin %31.2’si en düşük  olan verilen eğitimin kalitesidir. Çocukların eğitim          her işletmenin geçmişinde başarısızlıklar olmuş ve
         puanı alanlar kategorisinde yer aldı. Bu oran OECD  alıyor olması, onların ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli        gelecekte de olacaktır. Asıl başarısızlık ise yaşanan
         üyesi ülkelerde ortalama %13 olarak açıklandı. Ortaya  insanlar olarak yetişmesine sadece temel bir basamaktır.       başarısızlıklardan bir ders almadan yoluna devam
         çıkan sonuçlara göre Türkiye’nin 2006 yılında yapılan  Eğitimin niteliği iyi olmadığı sürece nicelik fazla bir      etmektir. Önemli olan alınan dersi gelecek nesillere
         testlerde göstermiş olduğu başarı seviyesine geri   anlam taşımamaktadır. PISA değerlendirmelerinde de           tecrübe olarak aktarabilmektir.
         döndüğü tespit edildi.
                                    bu durum açıkça ortaya çıkmıştır.                   Temeli olmayan başarının, haksız kazancın, kontrolsüz
         Pek çoğumuzun gazetelerden olağan bir konu      Son 10 yılda dünyanın en değerli şirketleri, teknoloji         gücün fazlasıyla önem arz ettiği ve her şeyin bu değerler
         olarak okuduğumuz bu haberin gerektiği ilgiyi     şirketleri (Apple, Google, Facebook, Microsoft vb)           etrafında sürekli değiştiği bir dünyada dürüstlük,
         çekmediği görüşündeyim. Oysa bu kadar teknolojik   olarak ön plana çıkıyor. Sanayi 4.0 devrimi, eğitimde de        güvenilirlik ve tevazu gibi değişmeyen değerler
         gelişmenin yaşandığı dünyamızda, ülkemiz eğitim    ülkeleri çok farklı noktalara taşıyor. Ülkemizde maalesef       de var. Hem toplumsal hem de bireysel anlamda
         sisteminde yaşanan bu 10 yıllık gerileme son derece  deneme-yanılma kısır döngüsü içerisinde süregelen           başarısızlıklarımızı kabul edebilecek kadar tevazu sahibi,
         düşündürücü…                                                         paylaşabilecek kadar dürüst ve başarısızlıklarımızdan
                                    eğitim politikası güncel dünya uygulamalarının
         Atatürk, Eylül 1924’te Samsun’da öğretmenlere yaptığı  uzağında kalmaktadır. Bu nedenle de ülkemizi             ders alarak geleceği şekillendirebilecek kadar öngörülü
         konuşmasında şu çok önemli teşhis ve tespitte bulunur: ileriye taşımak için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü       olabilmek dileğiyle…
                                    oluşturmak giderek daha zor bir hale gelmektedir.            “Biz her zaman olduğu gibi, Nüve olarak çalışmaya,
         “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek
         bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve  Üretim yapsın ya da yapmasın tüm işletmelerin eğitimle       üretmeye, öğrenmeye, geliştirmeye ve değer yaratmaya        Beril İZGİN
         yoksulluğa terk eder.”                ilgili önemli görevleri olduğu inancındayım. Nitelikli         devam edeceğiz…”                          Genel Müdür

         Yine o yıllarda dile getirdiği şu cümle ise günümüze  iş gücü yaratmak devletin olduğu kadar işletmelerin
         de ışık tutacak öngörüdedir: “Geleceğin savaşı beyin  de sorumluluğu. Bu nedenle eğitim, işletmelerde ana
         savaşı olacaktır. Bu savaşın zaferi eğitim yoluyla  süreçlerden biri olarak kabul edilmeli ve sonu olmayan
         kazanılacaktır...”                  bir proses olarak tasarlanmalıdır. Sürekli gelişim ve
                                    ilerleme ancak bu şekilde sağlanabilir.
         Eğitim, bir toplumun gelişmesinde ana yapı taşıdır. Cahil
         kalmış bir toplumdan gelecekle ilgili bir beklentide  Sektörle ilgili gelişmeler ve başarılı uygulamalar
         bulunmak anlamsızdır. Eğitim demek yetişmiş insan,  çoğu zaman en önemli eğitim kaynakları olarak
         nitelikli iş gücü, üretimde artış, teknolojide gelişme,  kabul edilir. Son yıllarda ise çok etki yaratan yeni ve
         toplumsal refah demektir. Bu nedenle gerek ülke    farklı bir eğitim akımı var: “Başarısızlıklardan ders
         genelinde gerekse işletmeler bazında yapılacak en   çıkarma”. İş hayatının içinden farklı konuşmacıların
         önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır.      katıldığı ve yaşadıkları başarısızlıkları paylaştıkları
   Nhaber 04                                                                                                                      Nhaber 05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9